هماتوم پشت جفت

هماتوم پشت جفت

/hematom

در همه خانم‌های باردار و در هر سن و نژادی ممکن است اتفاق بیفتد. فرد هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد. احتمال سقط جنین 1 تا 3 درصد هست.